Research Plan 2017 (NL)

version FR

Het Plan Onderzoek 2017 werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Smals van 8 maart jl.
Voor dit jaar werd besloten de focus te leggen op 4 assen: digitale transformatie, artificiële intelligentie, cryptografie & security, analytics. De research radar 2017 diende hierbij als uitgangspunt.

Via de voorgestelde studies wordt er gepeild naar opportuniteiten voor Smals en de klanten en bouwen we verder op de studies die in het verleden gevoerd werden, wat ons toelaat om concrete toegevoegde waarde te bieden..

1. Digitale Transformatie

Digitalisering gaat alsmaar verder met een niet te verwaarlozen impact op de werking van bedrijven en overheden. Nieuwe technologieën, aangevuld met beproefde technologieën die nog niet optimaal worden ingezet bij de overheid, bieden opportuniteiten om zaken op een vernieuwende en originele manier aan te pakken. Digitale transformatie geniet vandaag volle aandacht en bedrijven en overheden die volledig digitaal  gaan, kunnen daar belangrijke voordelen uit halen.

Digital Business Consulting

Om die reden streven we binnen het thema “Digital Business Consulting” naar het opzetten van een aanpak om die opportuniteiten in kaart te brengen en de klanten van Smals toe te laten hun vooruitgang te systematiseren. De studie “Digital Business consulting” heeft tot doel om een methodologie en toolset te ontwikkelen die gebruikt kan worden om binnen het kader van de digitale transformatie opportuniteiten bij de leden van Smals te detecteren.

Blockchain practical

Blockchain kan een belangrijke rol spelen in de digitale transformatie. Ook in België is bij een toenemend aantal overheden interesse in blockchain voor het stroomlijnen van bestaande processen of voor het ontwerpen van nieuwe applicaties. Voor velen is het moeilijk om het potentieel achter de hype te zien. Het is dan ook logisch dat Smals hierrond expertise opbouwt en aan haar klanten aanbiedt. De studie “Blokchain practisch” bouwt verder op de studie “Blockchain & Smart Contracts” van 2016, waarbij reeds een stevig conceptueel inzicht verworven werd. De nieuwe studie wil via concrete, relevante cases de praktische inzetbaarheid van blockchain en smart contracts aftoetsen. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van bestaande blokchainplatformen met speciale aandacht voor Hyperledger.

Business Opportunities of the API Economy

Ook de evolutie van de API Economy, samen met verschillende ondersteunende technologieën (zoals REST, Microservices, Event Driven Architecture en Containers…), die haar effect nog versterken, kan een sterke rol spelen in de digitale transformatie in overheidscontext. Het eGovernment zit op een schat aan gegevens en reeds bestaande diensten, met tal van functionaliteiten. Indien deze gegevens en diensten vaker door API’s kunnen worden ontsloten, zullen ze gemakkelijker toegankelijk en veel sneller herbruikbaar worden. Ook privépartners kunnen een grote meerwaarde krijgen (en ook terug geven) en aldus nieuwe synergieën doen ontstaan, wanneer ze via een API toegang kunnen krijgen tot (sommige) gegevens van de overheid of via een API gegevens kunnen aanleveren. Het belangrijkste doel van de studie “Business Opportunities van de API Economy” is dan ook te identificeren op welke manier dit kan gebeuren.

2. Artificiële Intelligentie

Exploration of AI

Artificiële intelligentie (AI) is al decennia in ontwikkeling en de meeste principes zijn ook al lang gekend. Enkele recente evoluties en in ruime mate de sterk toegenomen rekenkracht van de hedendaagse computers zorgen er voor dat er spectaculaire resultaten worden neergezet en tonen aan dat de technologie intrinsiek krachtig en beter toegankelijk geworden en potentieel veelbelovend is. De studie “Verkenning van AI” zal zich toespitsen op het opsporen van relevante succesvolle use cases, waarna we dan kunnen kijken of en in welke mate we dat in onze sector kunnen implementeren.

Conversational Interfaces & Chatbots

Een van de meer voor de hand liggende mogelijkheden geboden door de hedendaagse AI is onder andere de zogenaamde conversational interface, waarbij de gebruiker aan de hand van spraak en tekst kan converseren met een systeem dat de gebruiker voldoende begrijpt om de nodige acties te kunnen ondernemen. Doorgaans spelen “chatbots” hier een prominente rol in en wij willen hier met de studetopic “Conversational Interfaces & Chatbots” aan de hand van enkele use cases concreet rond werken.

3. Cryptography & Security

Exotic Cryptography

Cryptografie is niet meer weg te denken uit de informatiesystemen van vandaag waar op een veilige manier aan gegevensverwerking, -communicatie en -opslag moet gedaan worden. We stellen echter vast dat steeds wordt terug gegrepen naar de traditionele aanpak en algoritmes. De laatste jaren hebben heel wat nieuwe ‘exotische’ encryptietechnieken hun waarde bewezen en bieden nieuwe mogelijkheden voor moderne en veilige toepassingen waarbij het werken met persoonlijke en/of gevoelige informatie cruciaal is. De studie “Exotic Cryptography” gaat hier dieper op in en heeft tevens als doel om een zekere ‘awareness’ te creëren binnen de overheidssector van de mogelijkheden geboden door de moderne cryptografie.

Quantumcomputing & cryptography

Met de opkomst van Kwantumtechnologie zouden kwantumcomputers in een niet zoverre toekomst in staat zijn om de cryptografische algorithmes, die al jaren gebruikt worden om gevoelige en persoonsgebonden gegevens te beveiligen, te kraken. Een hele markt is ontstaan om deze dreiging het hoofd te kunnen bieden. Sommige experts vinden het te vroeg om daar vandaag naar te kijken, anderen stellen dat 2025 mogelijk een doorbraakjaar wordt voor kwantumtechnologie en dat vanaf dan – weliswaar enkel voor vermogende entiteiten – het mogelijk zal zijn om vercijferde gegevens te kraken. De voorgestelde studie “Quantumcomputing & cryptography” heeft de ambitie om zich een duidelijk beeld te vormen van deze problematiek en de eventuele te nemen maatregelen om ons voor te bereiden op deze evolutie.

4. Analytics

Fight against Social Fraud & Network Analytics

Het gevoerde onderzoek in 2016 rond “Network Analytics & Visualization” heeft aangetoond dat netwerkanalyse- en visualisatietechnieken een uitstekend instrument zijn om fraudepatronen en andere risicofenomenen tijdig te helpen detecteren en efficiënt te analyseren.  In de loop van 2016 heeft RSZ duidelijk zijn interesse laten blijken voor zulke aanpak.  Bedoeling is om in 2017 op dit elan verder te gaan en de RSZ te helpen om deze technieken en methodes concreet in te zetten in haar strijd tegen de sociale fraude en andere inningsrisico’s. Dat wij hierbij gebruik zullen maken van graph-databases is onvermijdelijk.

Big Data Analytics Platform

In deze context is het eveneens belangrijk dat de lopende procedure i.v.m. het “Big Data Analytics Platform” wordt verder gezet, teneinde een performant en kosten-efficiënt platform voor analytics-doeleinden aan de lidinstellingen te kunnen aanbieden. Op termijn moet zulk platform de deuren openen voor een “data driven” management, waarbij beslissingen veel meer op basis van objectieve elementen kunnen worden genomen.

Bemerk dat de in dit luik voorgestelde studies nauw aansluiten bij onze opdrachten i.v.m. sociale fraudebestrijding.

5. Adviesverlening

Naast de onderzoeksactiviteiten zal net zoals elk jaar een belangrijk deel van de tijd (voor 2017 circa 55 %) uitgaan naar consultancyactiviteiten voor de lidinstellingen.  Wij vermelden hier onze participatie aan de synergieprojecten & G-Cloud en aan het concreet helpen van de leden bij de strijd tegen de sociale fraude.  De in het verleden opgedane ervaringen rond (predictive) analytics, data mining, data visualization en network analytics spelen hierin uiteraard een belangrijke rol.  Zoals de voorbije jaren zal ook onze expertise inzake data-quality ingezet worden waar nodig.

In 2016 namen de consultancyactiviteiten 56,6% van onze tijd in beslag (waarvan 10,6% besteed aan de synergieën en G-Cloud).  De rest werd gespendeerd aan onderzoeksprojecten (34%) en technology watch en permanente vorming (8,9%).

Activiteiten 2016