Research Plan (NL)

version FR

Het Plan Onderzoek 2016 werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Smals van 17 februari jl. Voor dit jaar werd besloten de focus te leggen op 3 assen: analytics, privacy & security en user-centricity. De research radar 2016 diende hierbij als uitgangspunt.

Via de voorgestelde studies wordt er gepeild naar opportuniteiten voor Smals en de leden en bouwen we verder op de studies die in het verleden gevoerd werden, wat ons toelaat om concrete toegevoegde waarde te bieden.

1. Analytics

Uit de studie “Data Visualization” van 2015 is onder andere tot uiting gekomen dat vooral de visuele voorstelling van netwerken waardevol gebleken is in bijvoorbeeld de strijd tegen de sociale fraude.  In de nieuwe studie “Network Analytics & Visualization” zal gezocht worden naar performante, moderne en interactieve oplossingen, praktisch inzetbaar bij de projecten op het terrein rond fraudebestrijding en andere inningsrisico’s.

Ook de studie “Big Data Analytics Platform” wordt verder gezet.  Via een speciale aanbestedingsprocedure (“Concurrentiedialoog”) zoeken wij naar een performant platform voor (big data) analytics ten behoeve van de lidinstellingen.  Dit jaar zullen uitgebreide testscenario’s worden uitgevoerd op basis van concrete cases van een aantal lidinstellingen. De procedure laat ons de vrijheid om zeer uitgebreide testen te doen en om de requirements voortdurend bij te sturen om deze aan het einde van de procedure te vertalen naar een lastenboek.

Bemerk dat de in dit luik voorgestelde studies nauw aansluiten bij onze opdrachten i.v.m. sociale fraudebestrijding.

2. Privacy & Security

De studie “Stand van zaken van de eID” heeft als doel om eventuele veiligheidsdreigingen en -risico’s verbonden aan de cryptografische mechanismen die al vele jaren gebruikt worden op de eID-kaart te bestuderen, en te kijken hoe de eID-kaart zou kunnen evolueren in de toekomst.

De studie betreffende “Distributed Trust & Blockchain” kadert in een belangrijke evolutie binnen de cryptografie (het befaamde ‘Bitcoin’ maakt hier ook gebruik van), welke het mogelijk maakt om op een gedistribueerde, veilige, robuuste en kosteneffectieve manier transacties  tussen overheid en burgers/ondernemingen op te slaan, met behoud van de bewijslast.  De mogelijkheden, voor- en nadelen van distributed trust en meer specifiek van blockchain binnen onze context zullen worden bestudeerd.

In de studie met als werktitel “Cryptografie & Databases” wordt ingegaan op de beveiliging van databases via de moderne cryptografische technieken. In deze studie concentreren wij ons op het beveiligen van data binnen de organisatie tegen diverse soorten aanvallen, met speciale aandacht voor “insiders”. Daarbij dient er over gewaakt te worden dat de functionaliteit en performantie van de databasesystemen niet in het gedrang komen. Deze studie werd opgestart in 2015.

De studie “Privacy vs. Analytics” heeft als doel na te gaan hoe en in welke mate analytics verenigbaar is met het kruisen en gebruiken van gevoelige persoonsgegevens afkomstig van verschillende overheidsinstellingen.  Bij deze studie, opgestart in 2015, werd er waardevolle expertise en praktische ervaring opgebouwd rond state-of-the-art cryptografie zoals Elliptic Curve Cryptography (ECC).  Het resultaat van de studie is een origineel concept uitgewerkt door het research team en gevalideerd door experten van de KUL en UA.  In 2016 wordt er een proof-of-concept voorzien, naast de publicatie van een wetenschappelijke paper (Proceedings on Privacy Enhancing Technologies) en een meer toegankelijke research note en infosessie.

3. User-Centricity

Het centraal stellen van de gebruiker bij het ontwikkelen van eGov-toepassingen blijft een belangrijk thema dat in het verleden wel al eens uit het oog verloren werd.  Ondanks de inspanningen rond Usability (geïntroduceerd door de sectie Onderzoek in 2009/2010) en Agile Development blijven we vaststellen dat bepaalde overheidstoepassingen te weinig gebruikt worden.

In de studie “Uptake: verhogen van gebruik van eGovernment-toepassingen” gaan wij op zoek gaat naar de factoren die mensen er toe brengen een bepaalde oplossing al dan niet te accepteren en te gebruiken. Concreet willen we het fenomeen in kaart brengen en nagaan welke opties er zijn om op (economische verantwoorde wijze) het gebruik van de elektronische kanalen te bevorderen – en op die wijze de druk op duurdere en arbeidsintensieve kanalen te verminderen. Er zal nagegaan worden of bepaalde uit de private sector afkomstige wetenschappelijke inzichten en benaderingen in de psychologie, gedragswetenschappen en neurowetenschappen op aanvaardbare wijze en met succes kunnen ingevoerd worden in een eGovernment-context.

In het verlengde van de user-centricity zal er worden verder gewerkt aan een oplossing voor een “sterke en gebruiksvriendelijke mobiele authenticatie”.  In tegenstelling tot enkele jaren terug zijn de behoeften aan een oplossing binnen de sector thans duidelijk en er zijn voldoende evoluties op de markt om te streven naar een structurele oplossing. Maar een mobiele authenticatie moet niet alleen sterk zijn. In alle gevallen moet zij ook gebruiksvriendelijk zijn en moeten we de gebruiker centraal stellen in onze pogingen om eGovernment- toepassingen maximaal te laten gebruiken (cfr. Uptake).

4. Adviesverlening

Naast de onderzoeksactiviteiten zal net zoals elk jaar een belangrijk deel van de tijd (voor 2016 circa 55 %) uitgaan naar consultancy-activiteiten voor de lidinstellingen.  Wij vermelden hier onze participatie aan de synergieprojecten & G-Cloud en aan het concreet helpen van de leden bij de strijd tegen de sociale fraude.  De in het verleden opgedane ervaringen rond (predictive) analytics en data mining spelen hierin uiteraard een belangrijke rol.  Zoals de voorbije jaren zal ook onze expertise inzake data-quality ingezet worden waar nodig.

In 2015 nam consultancy 45,5% van onze tijd in beslag (waarvan 9,5% besteed aan de synergieën).  De rest werd gespendeerd aan onderzoeksprojecten (41,5%) en technology watch en permanente vorming (12%).

Activiteiten 2015