Document

4.8 MiB
1131 Downloads
Details
GIS Analytics: quel potentiel pour les données géographiques ?


Slides van de webinar voor Smals Academy op 05/05/2022

GIS Analytics - Quel potentiel pour les données géographiques ?

Peut-on, depuis tout point en Belgique, atteindre une maternité ou un service d’urgence dans un délai d’une demi-heure, même en heure de pointe ? Quel impact aura la fermeture d’un service en termes de service à la population ? Peut-on aider à encoder correctement une adresse ? Un indicateur socio-économique a-t-il une composante géographique ?

Toutes les institutions possèdent, parfois sans réellement le savoir,des informations géographiques : adresses de citoyens, institutions, nom de villes/communes ou code postal… Par ailleurs, une mine d’information est disponible en ligne, souvent en open source, permettant d’afficher un fond de carte, d’obtenir les contours d’entités administratives, de calculer des distances, d’obtenir la localisation de commerces ou administrations…

Ces informations géographiques (internes ou externes) ne sont pas toujours exploitées au maximum de leurs possibilités. Elles ont pourtant un énorme potentiel dans de nombreux secteurs : lutte contre la fraude, optimisation des tournées ou de l’affectation d’inspecteurs, placement d’entités comme des hôpitaux ou CPAS, analyse d’impact quant à la fermeture ou au déplacement de services, etc.

Le but de ce webinaire est d’expliquer les principaux concepts de l’analytique spatiale (ou GIS analytics) et leurs possibilités.  À cet effet, les questions suivantes seront abordées et illustrées avec des données réelles du secteur public :

- Comment traduire une adresse en coordonnées géogaphiques ?
- Comment stocker et interroger des données géographiques ?
- Comment mesurer la dépendance géographique d’un indicateur socio-économique ?
- Quelles sont les possibilités de l’analytique géographique ?

GIS Analytics - Welk potentieel voor geografische gegevens?

Is het mogelijk om vanuit om het even welk punt in België binnen een half uur een kraamkliniek of een spoeddienst te bereiken, zelfs tijdens de spits? Welke gevolgen zal de sluiting van een dienst hebben voor de dienstverlening aan de bevolking? Kunnen wij helpen een adres correct in te voeren? Heeft een sociaal-economische indicator een geografische component?

Alle instellingen beschikken, soms zonder het echt te weten, over geografische informatie: adressen van burgers, instellingen, namen van steden/gemeenten of postcodes… Bovendien is een schat aan informatie online beschikbaar, vaak in open broncode, waardoor het mogelijk is een achtergrondkaart weer te geven, de contouren van administratieve entiteiten te verkrijgen, afstanden te berekenen, de locatie van winkels of administraties te achterhalen…

Deze geografische informatie (intern of extern) wordt niet altijd ten volle benut.  Ze heeft echter een enorm potentieel in talrijke sectoren: fraudebestrijding, optimalisering (rondes/toewijzing van inspecteurs, plaatsing van entiteiten zoals ziekenhuizen, OCMW’s…), impactanalyse (sluiting/verplaatsing van diensten…), gegevenskwaliteit (opschoning of hulp bij adrescodering), visualisering, statistieken…

Het doel van dit webinar is om de belangrijkste concepten van spatial analytics (of GIS analytics) en de mogelijkheden ervan uit te leggen. Daartoe zullen de volgende vragen worden behandeld en geïllustreerd met reële gegevens uit de overheidssector:

- Hoe vertaal je een adres naar geografische coördinaten?
- Hoe geografische gegevens opslaan en bevragen?
- Hoe de geografische afhankelijkheid van een sociaal-economische indicator meten?
- Wat zijn de mogelijkheden van geografische analytics?

Languages:Français
Author:Vandy BERTEN
Category:Presentation
Date:2022/05
Download:Download