Research Plan 2019 (NL)

version FR

Het Plan Onderzoek 2019 werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Smals van 13 maart jl. Voor dit jaar werd besloten de focus te leggen op 4 assen: Security & Privacy, Artificial IntelligenceAnalytics en Resilience.  De research radar 2019 diende hierbij als uitgangspunt.

Via de voorgestelde studies wordt er gepeild naar opportuniteiten voor Smals en de klanten en bouwen we verder op de studies die in het verleden gevoerd werden, wat ons toelaat om concrete toegevoegde waarde te bieden. Speciale aandacht gaat uit naar het in gebruik laten nemen van de door ons voorgestelde technologieën en concepten.

Advanced Cryptography

Cryptografie is al tientallen jaren vooral gekend omwille van drie bouwstenen: sterke authenticatie, het vercijferen van gegevens (confidentialiteit) en het plaatsen en verifiëren van digitale handtekeningen (integriteit). Nochtans is cryptografie een domein in volle beweging, biedt het vaak ongekende mogelijkheden en laat het zelfs zaken toe die intuïtief onmogelijk lijken. Het is dan ook interessant om na te gaan wat cryptografie meer te bieden heeft dan de drie bovenstaande rudimentaire bouwstenen en hoe dit concreet in de sociale zekerheid en gezondheidszorg kan toegepast worden om zo tot een betere bescherming van data en privacy te komen.

Met de studie “Advanced Cryptography” willen wij nagaan welke geavanceerde cryptografische tools bestaan en in welke mate ze concreet toepasbaar zijn. Een deel van de studie bestaat uit het zoeken van goede cases. Minstens een concrete case zal bij wijze van proof of concept zo ver als mogelijk uitgewerkt worden.

Blockchain wrap-up

De voorbije jaren waren we getuige van een enorme hype omtrent virtueel geld en blockchain, hoewel er tegelijkertijd maar weinig concrete en nuttige live toepassingen verschenen. De contributie van Smals Research in de voorbije periode was tweeledig.  Enerzijds ontraadden we lidinstellingen om geld te spenderen aan nutteloze blockchain projecten. Anderzijds zijn we erin geslaagd een nuttige use case, namelijk de “BeSure Aantoonbaarheidsdienst“, te detecteren en uit te werken in de vorm van een uitgebreide analyse en een proof of concept.  Het is, ten slotte, een verdienste van Smals Research dat ondanks de massieve hype steeds een realistische kijk op de technologie werd behouden, wat ons een stevige autoriteit opgeleverd heeft.

Voor 2019 worden vanuit Smals Onderzoek geen nieuwe initiatieven genomen in het domein van blockchain, maar wordt de kennis op peil gehouden om advies te kunnen geven en wordt, bij groen licht, de nodige ondersteuning geboden om BeSure operationeel te brengen.  Wij blijven verder participeren aan de Beltug Blockchain Task Force en het Validata-project.

Productivity in AI

Het studieproject “Exploration of AI” van het voorbije jaar heeft het onderzoeksteam in de gelegenheid gesteld om de nodige basiskennis te verwerven binnen het domein van de artificiële intelligentie en machine learning. Diverse experimenten werden hierbij uitgevoerd.  Het is gebleken dat Artificiële Intelligentie meer is dan een hype en dat er weldegelijk mogelijkheden zijn om machine learning technieken toe te passen binnen een administratieve context, zoals bij de leden van Smals.

De studie “Productivity in AI” heeft als doel om tools, platformen en oproepbare services (API’s) te bekijken waarmee het mogelijk moet zijn om sneller oplossingen voor artificiële intelligentie te kunnen uitwerken. M.a.w. een betere aanpak om sneller resultaat te kunnen opleveren. Daarbij zal de focus liggen op het zoeken naar mogelijkheden met het oog op een versterking van de AI-capaciteiten van de leden van het onderzoeksteam.

Cases for AI

Het voorbije jaar heeft het onderzoeksteam zich een aantal basistechnieken van machine learning/deep learning en NLP (Natural Language Processing) eigen gemaakt.  Voor wat NLP betreft, konden op basis van reële ongestructureerde data (teksten) uiteenlopende experimenten gevoerd worden rond clustering, documentclassificatie, entity recognition en entity linking.  Ook voor wat betreft gestructureerde data, hebben wij een uitgebreid experiment gedaan, waarbij technieken van traditionele machine learning konden worden vergeleken met het populaire en “nieuwe” deep learning.

De studie “AI Cases” heeft als doel om relevante (haalbare) cases te kunnen herkennen, en om daar de meest relevante AI-technieken op toe te passen, met het oog op een latere ingebruikname.   We zullen daarbij niet enkel de back-office benaderen, maar evenzeer focussen op het gebruik bij diensten die rechtstreeks gericht zijn op het publiek.

Conversational Interfaces

Het onderzoeksproject “chatbot voor Student@Work” van het voorbije jaar heeft ons toegelaten om de reeds opgebouwde competenties rond chatbots in de praktijk om te zetten in een concrete realisatie. De chatbot voor studenten is tekstgebaseerd: de gebruiker typt zijn vraag in en ontvangt een antwoord terug in tekstuele vorm.

Maar naast tekstgebaseerde interacties zien we ook meer en meer spraakinteracties opduiken. Denken we maar aan de opkomst van spraakassistenten zoals Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri, en de opkomst van smart speakers waar spraak de énige interactievorm is.  We denken dat conversationele interfaces gebaseerd op spraak een behoorlijke kans hebben om van groot belang te worden voor het e-government.
Spraakinteracties stellen unieke uitdagingen op vlak van het ontwerp van de conversatie en het aanmelden van de gebruiker (authenticatie) in het geval van bijvoorbeeld het raadplegen van het eigen dossier of het uitvoeren van een transactie.

Bedoeling van dit project is om onze eerste experimenten met spraakassistenten verder uit te werken in samenspraak met de stakeholders en te komen tot een volledig werkende proefopstelling, welke door een projectteam kan worden overgenomen voor inproductiestelling.  Concreet zullen wij focussen op 2 cases: de Dimona-aangifte via spraak en de toepassing Check Inhoudingsplicht via spraak.

Robotic Process Automation

Met Robotic Process Automation hebben wij het voorbije jaar heel wat ervaring opgedaan. Het potentieel van deze technologie is hoog maar roept ook vraagtekens op wat betreft governance en onderhoud. In 2019 wensen wij hieraan verder te werken door vanuit concrete cases een antwoord te zoeken.  Daarbij zullen 2 cases zoveel als mogelijk uitgewerkt worden met het oog op een inproductiestelling.  Het onderzoeksteam is in staat om de nodige proof-of-concepts te ontwikkelen in samenspraak met de gebruikers bij de klanten en daar waar wenselijk deze pocs te laten evolueren, samen met de operationle diensten van Smals, naar concrete realisaties.

Web Scraping for Analytics

Binnen het domein van de analytics blijven we zoeken naar innovatieve mogelijkheden die nuttig inzetbaar zijn binnen de sector.  Zo lag de focus in 2018 op Graph & Network Analytics en introduceerden wij Neo4J als graph database.   In 2019 zal de focus liggen op web scraping in de context van gevorderde analytics en zullen we een nieuw en tot nog toe onontgonnen type data kunnen aanboren in o.a. onze strijd tegen de sociale fraude.  Web scraping is een verzameling technieken en tools voor het extraheren van de inhoud van websites met behulp van scripts / programma’s, met het oog om de aldus bekomen data verder te analyseren. Men spreekt ook over web crawling, web harvesting of web data extraction.

Bedoeling van dit onderzoeksproject is ons de belangrijkste technieken van web scraping eigen te maken, deze toe te passen op een aantal concrete cases, om daar dan de nodige (geavanceerde) analytics technieken op toe te passen in functie van de weerhouden case.

De techniek van web scraping is niet echt innovatief te noemen: de techniek bestaat al vele jaren.  Maar dankzij web scraping zullen we een nieuw en tot nog toe onontgonnen type data kunnen aanboren in o.a. onze strijd tegen de sociale fraude.

NewSQL Databases

In navolging van vroegere studies zoals Extreme Transaction Processing en High Availability, waarbij principes als performantie, beschikbaarheid en consistentie van data en systemen uitgebreid aan bod kwamen, duiken de NewSQL databases op als een mogelijke maar belangrijke component.  De studie komt tegemoet aan het streven van Smals naar hoge beschikbaarheid van haar toepassingen en systemen.

Met de NewSQL databases probeert men de voordelen van zowel NOSQL als RDBMS te verenigen. Dit type databases wordt beschreven als de oplossing om, zoals bij NOSQL mogelijk is, een horizontaal schaalbare en gedistribueerde database op te zetten. Men streeft er dus naar om de performantie en beschikbaarheid van NOSQL databases, die typisch veel hoger is dan die van RDBMS, te evenaren.  Het is dus mogelijk dat NewSQL databases de resiliëntie van applicaties kunnen verhogen, doordat de resiliëntie van de onderliggende database verhoogt, en dit mogelijks met een beperkte migratie-effort, vanwege de compatibiliteit met de huidige gebruikte RDBMS.

Het doel van deze studie is om daarvan een idee te krijgen, alsook om een verkenning te doen van wat er reeds op de markt beschikbaar is aan NewSQL databases en begrip te ontwikkelen over de werking  ervan.

Adviesverlening

Naast de onderzoeksactiviteiten zal net zoals elk jaar een belangrijk deel van de tijd uitgaan naar consultancyactiviteiten voor de lidinstellingen. Wij vermelden hier onze participatie aan meerdere strategische business analyse projecten, projecten rond data quality en cryptografie en aan het concreet helpen van de leden bij de strijd tegen de sociale fraude.

In 2018 namen de consultancyactiviteiten 32% van onze tijd in beslag.  Circa 52% werd gespendeerd aan onderzoeksprojecten en 11% aan technology watch en permanente vorming.

Activiteiten 2018