Évaluation d’un système génératif de questions-réponses

Les frameworks d’évaluation des applications RAG permettent une évaluation systématique de la qualité des systèmes génératifs de questions-réponses. Ils permettent de mesurer différents aspects, tels que la capacité à récupérer des informations pertinentes (retrieval) et la qualité des réponses générées. Ces métriques sont essentielles pour comprendre les faiblesses d’un système RAG et apporter les ajustements nécessaires. Continue reading

Evalueren van een generatief vraag-antwoordsysteem

Frameworks voor het evalueren van RAG toepassingen laten toe om de kwaliteit van generatieve vraag-antwoordsystemen systematisch te beoordelen. Ze voorzien een manier om verschillende aspecten te meten, zoals het vermogen om relevante informatie op te halen (retrieval) en de kwaliteit van de gegenereerde antwoorden. Dergelijke metrieken zijn cruciaal om inzicht te krijgen in de eventuele zwakke punten van een RAG systeem en waar nodig te kunnen bijsturen. Continue reading

Qualité d’un système génératif de questions-réponses

Dans le contexte de l’IA générative, les applications “chat with your data” qui permettent de poser des questions sur des informations propriétaires suscitent un vif intérêt. Dans cet article, nous décrirons quelques techniques qui contribuent à l’optimisation de ces systèmes génératifs de questions-réponses. Continue reading

Kwaliteit van een generatief vraag-antwoordsysteem

In de context van generatieve AI is er veel interesse in “chat with your data” toepassingen waarbij je vragen kunt stellen over bedrijfseigen informatie. In dit artikel beschrijven we een aantal technieken die de kwaliteit van dergelijke generatieve vraag-antwoordsystemen helpen verbeteren. Continue reading

LLMs voor code: the Good, the Bad and the Ugly

Om GPT-3 in te zetten als codegenerator moet je geschikte voorbeelden geven als prompt.

Wat is de stand van zaken wat betreft het genereren van code, en waar moeten we nog rekening mee houden? AI-assistenten of -plugins voor IDEs zijn een zegen voor wie ze goed kan aanwenden, maar komen, zoals alle AI-systemen, ook met de nodige caveats. Continue reading