Research Plan 2018 (NL)

version FR

Het Plan Onderzoek 2018 werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Smals van 14 maart jl. Voor dit jaar werd besloten de focus te leggen op 3 assen: digitale transformatie, artificiële intelligentie en analytics. De research radar 2018 diende hierbij als uitgangspunt.

Via de voorgestelde studies wordt er gepeild naar opportuniteiten voor Smals en de klanten en bouwen we verder op de studies die in het verleden gevoerd werden, wat ons toelaat om concrete toegevoegde waarde te bieden. In 2018 wordt er speciale aandacht besteed aan het in gebruik laten nemen van de door ons voorgestelde technologieën en concepten.

Digital Business Consulting

Digitalisering gaat alsmaar verder met een niet te verwaarlozen impact op de werking van bedrijven en overheden. Nieuwe en recente technologieën bieden opportuniteiten om zaken op een vernieuwende en originele manier aan te pakken. Digitale transformatie geniet vandaag volle aandacht en bedrijven en overheden die volledig digitaal gaan, kunnen daar belangrijke voordelen uit halen.


In de studie “Digital Business consulting” van vorig jaar hebben wij een methodologie en toolset uitgewerkt die gebruikt kan worden om binnen het kader van de digitale transformatie opportuniteiten bij de leden van Smals te detecteren. Het is de bedoeling om in 2018 de aanpak en toolkit verder uit te breiden en concreet in te zetten, om samen met onze klanten te peilen naar mogelijkheden voor digitale transformatie.

Blockchain

Blockchain is een technologie die de voorbije 2 jaar en vandaag nog steeds erg sterk gehypet wordt en waarvan algemeen erkend wordt dat ze disruptief is. Het feit dat bepaalde intermediaire partijen overbodig worden bij het uitvoeren van transacties is daar wellicht niet vreemd aan.
Ook in België is bij een toenemend aantal overheden interesse in blockchain voor het stroomlijnen van bestaande processen of voor het ontwerpen van nieuwe applicaties. Voor velen is het echter moeilijk om het potentieel achter de hype te zien. Het is dan ook logisch dat Smals hierrond expertise opbouwt en aan haar klanten aanbiedt.


De studie bouwt verder op de studie van vorig jaar, waarbij reeds een stevig conceptueel inzicht verworven werd, aangevuld met concrete expertise van een aantal platformen zoals Multichain, Monax en Ethereum. Via concrete, relevante cases willen we de praktische inzetbaarheid van blockchain en smart contracts verder aftoetsen. Minstens een nieuwe case zal zoveel als mogelijk uitgewerkt worden, met oog op een eventuele inproductiestelling.

Exploration of AI

Artificiële Intelligentie (AI) is meer dan een hype en biedt weldegelijk mogelijkheden om machine learning technieken toe te passen binnen een administratieve context, zoals bij de leden van Smals. Meerbepaald denken we aan het bieden van ondersteuning om repetitieve taken te automatiseren (die voorheen niet door machines konden opgenomen worden) en om mensen te ondersteunen bij uitdagende problemen door intelligente tools ter beschikking te stellen.

Naast kennisverwerving van de nieuwere technieken rond machine learning is het onze ambitie om in 2018 een aantal concrete cases te detecteren en zoveel mogelijk uit te werken, met het oog op een latere ingebruikname.

Chatbot Student@Work

Een van de meer voor de hand liggende mogelijkheden geboden door de hedendaagse AI is onder andere de zogenaamde conversational interface, waarbij de gebruiker aan de hand van spraak en tekst kan converseren met een systeem dat de gebruiker voldoende begrijpt om de nodige acties te kunnen ondernemen. In deze context heeft de onderzoeksgroep van Smals het voorbije jaar (2017) twee experimenten succesvol afgerond i.v.m. het gebruik van conversational interfaces:

  • De eerste case betreft een vereenvoudigde dimona-aangifte via de spraakassistent van Google (Google Assistant) op de Google Home. Deze realisatie was louter experimenteel en diende om de mogelijkheden van spraaktechnologie in combinatie met chatbots te illustreren.
  • De tweede case betreft een prototype van een chatbot voor student@work, waar de gebruiker via het Messenger platform via chat tekstueel vragen kan stellen over studentenarbeid. Het prototype werkte enkel in het Nederlands en ondersteunde initieel een 150-tal verschillende vragen.

Eind 2017 heeft RSZ te kennen gegeven dat zij met een tweetalige chatbot (NL en FR) voor student@work in productie (bèta) wil gaan midden maart 2018. Dit betekent dat het onderzoeksteam in bijkomende effort zal moeten voorzien om het prototype productieklaar te krijgen. De testperiode van de bèta-versie loopt in principe tot eind juni, waarna besloten zal worden wat de volgende stappen zijn.

Conversational Platforms

De in 2017 uitgevoerde experimenten rond het bouwen van chatbots werden gerealiseerd door gebruik te maken van cloudgebaseerde platformen. Deze aanpak heeft als belangrijk voordeel dat experimenten en werkende toepassingen relatief snel en in een eerste fase goedkoop kunnen gerealiseerd worden, zonder de Operationele IT Diensten te belasten.
Het grote nadeel is echter dat hierbij gebruik gemaakt wordt van public cloud diensten en dat het bijgevolg moeilijk ligt om persoonlijke en gevoelige informatie te kunnen verwerken via deze systemen. Integratie met backend systemen (databanken, API’s naar achterliggende services…) om de ervaring van de gebruiker te verbeteren of om informatie op te zoeken, ligt eveneens bijzonder gevoelig.

Doel van dit studieproject is het voorzien in een generiek platform waarop conversationele interfaces kunnen gebouwd worden samen met het uitwerken van een standaard architectuur en een aantal pre-built integraties voor het bouwen van dergelijke conversationele interfaces. Om een antwoord te bieden op de problematiek van de vertrouwelijkheid van gegevens, zal er geopteerd worden voor een ‘on-premise’ platform.

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) is een software oplossing die organisaties in staat stelt om processen verder te digitaliseren, met nauwelijks impact op bestaande ICT systemen. De software logt in op systemen, simuleert de keyboard- en muis-input en leest informatie van de schermen. Software robots nemen daarmee eenvoudig routinematig en manueel werk van medewerkers uit handen. Die handelingen kunnen niet alleen sneller, maar ook met minder fouten worden uitgevoerd. De technologie voor Robotic Process Automation is niet echt nieuw, maar kent de laatste jaren een sterke heropleving en kan als relatief matuur beschouwd worden. Door RPA te combineren met systemen voor AI worden er nieuwe opportuniteiten gecreëerd met een belangrijke toegevoegde waarde.

Bedoeling van dit project is meerdere cases concreet aan te pakken. Dit kunnen op zichzelf staande RPA-cases zijn, maar door ze te combineren met de mogelijkheden geboden door AI, zouden de overheidsinstellingen over een krachtig instrument beschikken om het werk van de agenten interessanter, efficiënter en productiever te maken. Het onderzoeksteam is in staat om de nodige proof-of-concepts te ontwikkelen in samenspraak met de gebruikers bij de klanten en daar waar wenselijk deze pocs te laten evolueren, samen met de operationle diensten van Smals, naar concrete realisaties.

Network Analytics & Fight against Social Fraud

Het gevoerde onderzoek van de voorbije 2 jaar heeft aangetoond dat netwerkanalyse- en visualisatietechnieken een uitstekend instrument zijn om fraudepatronen en andere risicofenomenen tijdig te helpen detecteren en efficiënt te analyseren. In 2017 konden de door het onderzoeksteam voorgestelde technieken en methodes voor netwerk analytics concreet ingezet worden bij RSZ.

Bedoeling is om in 2018 op dit elan verder te gaan en de RSZ verder te helpen om deze technieken en methodes te gebruiken in haar strijd tegen de sociale fraude en andere inningsrisico’s. Wij voorzien de introductie van een graph-database en bijhorende interactieve tool om de grafen (op een gebruiksvriendelijke manier) te kunnen exploiteren.

Adviesverlening

Naast de onderzoeksactiviteiten zal net zoals elk jaar een belangrijk deel van de tijd uitgaan naar consultancyactiviteiten voor de lidinstellingen. Wij vermelden hier onze participatie aan meerdere strategische business analyse projecten, projecten rond data quality en cryptografie en aan het concreet helpen van de leden bij de strijd tegen de sociale fraude.

In 2018 zullen de consultancyactiviteiten 55% van onze tijd in beslag nemen. Circa 36% wordt gespendeerd aan onderzoeksprojecten en 8,6% aan technology watch en permanente vorming.

 

Activiteiten 2018