Working Predictive Analytics (4): Driven by Results

Het mooie aan Predictive Analytics is dat de techniek zich zo natuurlijk leent tot een resultaatgedreven aanpak. En dat willen we allemaal, toch? We willen nu weten welk resultaat we straks mogen verwachten. En als voor straks een ongewenst resultaat verwacht wordt, we willen nu weten wat we eraan kunnen doen. Ook al beseffen we dat de uitkomst van complexe processen nooit 100% voorspeld kan worden, toch kunnen Predictive Analytics-technieken enorm helpen om processen meer te sturen naar het gewenste resultaat, en de betrouwbaarheid ervan te kwantificeren.

Driven by Results, Governed by Risks

De meeste business-processen zijn uiteraard ingericht met een welbepaald doel voor ogen. Bij de behandeling van een patiënt: genezing. Bij de opvolging van verschuldigde betalingen van ondernemingen aan de overheid: tijdige inning. Enzovoort.

We stellen echter vast dat de complexiteit van business-processen, het aantal stappen, vertakkingen, acties en uitzonderingen, veelal is ingegeven is door risicobeheersing. Het doel is immers in wezen: genezing zonder complicaties en zonder negatieve bijwerkingen op langere termijn. (We zwijgen hier best over wat het doel moet zijn als genezing niet mogelijk is. Maar in die context moet de vraag zeker ook gesteld worden.) In het geval van de regelmatige inning, kan het doel ook de langdurige financiële gezondheid van beide partijen zijn, met zo positief mogelijke invloed op tewerkstelling.

Welk proces is in deze omstandigheden optimaal? In het geval van een zijtak die een specifieke risicogroep anders afhandelt, welke criteria bepalen het behoren tot deze risicogroep? In het bijzonder, wanneer er manuele stappen zijn, wanneer er keuzes gemaakt moeten worden die zich beroepen op de ervaring van de business-user, kan men zich de vraag stellen: wat is optimaal? Is de leidraad, die ooit is opgesteld, wel optimaal? En als hij destijds goed was, is hij nog wel aangepast aan de huidige omstandigheden?

Businessman pushing solution button conceptIn zulke context nemen wij resoluut de stelling in dat het nodig is – op zijn minst nuttig, en vaak strategisch – om wetenschappelijk verantwoord te kwantificeren in hoeverre procescriteria een voorspellende waarde (predictive power) hebben voor een welbepaald resultaat (annex neveneffecten). Dit kunnen we doen met Predictive Analytics-technieken, een deelverzameling van datamining. Kort gezegd betekent dit dat we de voorhanden zijnde historiek van procesintelligentie (gestructureerde data), als training-data gebruiken voor een predictief model (meer info en how to: zie mijn vorige post), gericht op vastgestelde procesresultaten. Een goede typering van procesresultaten op lange termijn, is in deze optiek cruciaal. Zulk een datamining-model levert dan niet alleen een formule om te berekenen welk resultaat op lange termijn we mogen verwachten in functie van de op heden gemeten procesgegevens, maar ook met welke betrouwbaarheid deze projectie gebeurt, en welk relatief aandeel de verschillende procescriteria hebben.

Next steps – procesvernieuwing

Natuurlijk is het kwantificeren van de voorspellende waarde van de huidige procescriteria al reeds nuttig. Maar voor Predictive Analytics is dat maar de eerste stap. Omkaderd door een gedegen business-analyse zal men immers in staat zijn met Predictive Analytics nieuwe indicatoren, nieuwe criteria, en nieuwe, resultaatgerichte acties voor te stellen, en daarvan de relatieve meerwaarde te kwantificeren. Zo weet men of het sop de kool wel waard zal zijn als men gaat ingrijpen in een bestaand business-proces. En zo ja, welke criteria het meest lijken door te wegen.

We kunnen ons voorstellen dat de hierboven beschreven aanpak aan de basis kan liggen van alle Business Process Re-engineeringen van de toekomst …

Conclusie

Ons inziens kan geen enkele resultaatgerichte Business Process Re-engineering aan de slag zonder zich minstens te inspireren op conclusies die, wetenschappelijk verantwoord, gekwantificeerd kunnen worden dankzij data-driven predictive analytics.

De organisatie van de toekomst is analytics-driven, en zal minstens haar kernprocessen sturen aan de hand van criteria waarvan de predictive power dankzij analytics is gekwantificeerd.

In dit artikel wensten we vooral de aandacht te vestigen op de resultaatgerichte aspecten van predictive analytics, hoe er resultaatgericht gedacht moet worden bij elk business-proces, en hoe predictive analytics hierbij helpen.

Tot slot nog enkele praktische tips voor de analytics-driven organisatie:

  1. Breng voor elk business-proces de resultaten en neveneffecten op lange termijn in kaart; stel voldoende in vraag wat het doel eigenlijk is (vaak is dit slechts impliciet gesteld); typeer de resultaten en zorg dat ze geregistreerd zijn zodat datamining mogelijk is.
  2. Zorg voor voldoende procesintelligentie: zorg dat de acties die in verschillende processtappen genomen worden, geregistreerd zijn; evalueer ook het potentieel van logging-informatie.
  3. Bekijk, vooral in de context van risicobeheersing, de huidige procescriteria kritisch, kwantificeer de “as is”, en tracht samen met de business-kenners nieuwe kandidaat-criteria te vinden en te kwantificeren.
  4. Goede criteria drukken zich typisch uit in functie van karakteristieken, gebeurtenissen, en gedrag, in een bepaalde tijdspanne, voorafgaand aan de vaststelbare resultaten uit 1.

Succes!

This entry was posted in Info management, Methodology and tagged , by Dries Van Dromme. Bookmark the permalink.
avatar

About Dries Van Dromme

Consultant Onderzoek sinds juni 2006 bij Smals. Specialisatiedomeinen: Data Quality, Data Quality Tools, Strategic Business Analytics, Data Mining. Introduceerde en coacht het gebruik van Data Quality Tools binnen Smals. Vormde samen met ex-collega Jan Meskens het pioniersteam Predictive Analytics. Coacht het gebruik van R en RStudio binnen Smals en RSZ. Werd sinds juli 2017 gedetacheerd naar RSZ waar hij verantwoordelijk is geworden voor het Data Science team.

One thought on “Working Predictive Analytics (4): Driven by Results

  1. Pingback: I’m dreaming of a digital Xmas | Smals Research

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *