Wat als we medische parameters zouden kunnen delen?

In actiepunt 19 “Mobile Health” van het plan eGezondheid wordt ook gesproken over het van op afstand verzamelen van medische parameters. Diverse oplossingen kunnen hiervoor momenteel gebruikt worden. Deze oplossingen zijn vaak totaaloplossingen: de leverancier levert het registratietoestel, het platform om gegevens te bewaren en de software om de gegevens te visualiseren en te analyseren.

Totaaloplossingen hebben als voordeel dat men onmiddellijk beschikt over een werkend systeem dat alle nodige componenten bevat. In proefprojecten en in een eerste fase zijn totaaloplossingen dus zeker een goede benadering om snel resultaten te kunnen boeken.

Hoe meer van dergelijke totaaloplossingen er naast elkaar gebruikt beginnen te worden hoe meer de problemen van deze systemen echter naar boven zullen beginnen komen. De problemen die kenmerkend zijn voor totaaloplossingen zijn onder meer:

  • Als de patiënt een tweede opinie wil dan kan de tweede arts de parameterwaarden niet analyseren indien hij niet hetzelfde systeem gebruikt.
  • Een gelijkaardig probleem doet zich voor indien een patiënt van arts wenst te veranderen. Indien deze een ander systeem gebruikt, dan moet de patiënt leren werken met een nieuw toestel. Dit is niet voor alle patiënten evident.
  • Omgekeerd kan een arts ook niet gemakkelijk beslissen om een andere analysesoftware te gebruiken. Andere softwareleveranciers zullen vaak geen toegang hebben tot het gesloten systeem, waardoor de arts nagenoeg verplicht is om dezelfde software te blijven gebruiken. Volledig veranderen van systeem is bij een gesloten omgeving niet evident omdat alle patiënten van de arts dan ook een ander registratietoestel dienen te gebruiken.
  • Als de systemen worden aangeboden door een ziekenhuis dan zal de huisarts van de patiënt niet altijd een licentie hebben van de gebruikte analysesoftware. Het is voor een huisarts ondoenbaar om over verschillende softwarelicenties te beschikken.

Zoals eerder gezegd zijn in proefprojecten of in een eerste fase totaaloplossingen de snelste manier om resultaten te kunnen behalen. Voordat er echter een wildgroei ontstaat van oplossingen die naast elkaar gebruikt worden zou het misschien goed zijn om na te gaan of er geen oplossing gevonden kan worden voor bovenstaande problemen. In deze blogpost wordt een aanzet gegeven van een mogelijke oplossingspiste.

Oplossingsvoorstel

Ideaal gezien zou dus zowel de patiënt als de arts / ziekenhuis de vrijheid moeten hebben om zelf te bepalen welke registratietoestellen of software zij respectievelijk gebruiken. Een volledige loskoppeling tussen de systemen die instaan voor de registratie van de gegevens en de software die instaat voor de verdere verwerking zou tegemoetkomen aan een groot deel van de eerder opgelijste problemen.

Een volledige ontkoppeling is echter maar mogelijk wanneer een onafhankelijke partij instaat voor een centraal beheer van de medische parameters. Over wie de onafhankelijke partij zou moeten zijn die verantwoordelijk zou worden voor het registratieplatform wordt in deze blogpost geen uitspraak gedaan. Diverse pistes zijn hiervoor mogelijk.

Het centrale register houdt de waarde van de gemeten parameters bij en stelt deze ter beschikking van de hiertoe gemachtigde gebruikers. De onderstaande afbeelding stelt deze manier van werken schematisch voor.

Het grote voordeel van een volledige loskoppeling is dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor alle partners. Spelers kunnen zich specialiseren in een unieke functie zonder dat ze ook moeten voorzien in de andere componenten van een gesloten systeem. Verder in deze blogpost wordt er dieper ingegaan op het feit dat de creatie van een gelijk speelveld kansen kan bieden aan nieuwe innovatieve spelers.

Patiënt

De patiënt zou over de vrijheid moeten beschikken om zelf te bepalen welk toestel hij wenst te gebruiken. Deze vrijheid is natuurlijk enigszins beperkt omdat het toestel in staat moet zijn om met het platform dat de medische parameters beheert te communiceren. Het lijkt aangewezen om deze communicatie zoveel mogelijk te baseren op internationale standaarden. De Continua standaard van de Personal Connected Health Alliance (http://www.pchalliance.org/) is bijvoorbeeld een internationale standaard voor medische registratietoestellen. Deze standaard beschrijft onder meer de interface tussen de meettoestellen en de gateway die instaat voor het verzenden van de waardes naar een centraal platform. De website van de organisatie die verantwoordelijk is voor deze standaard bevat een lijst met alle registratietoestellen die momenteel al voldoen aan hun standaard.

Arts

Indien een arts niet langer gebruik moet maken van specifieke software dan kan de functionaliteit om de parameterwaarden te visualiseren en analyseren ingebouwd worden in de eigen EMD software. Dit zou als voordeel hebben dat de parameterwaarden gekoppeld kunnen worden aan de al beschikbare informatie over de patiënt. Door deze koppeling zou dus een vollediger beeld ontstaan van de patiënt binnen de eigen EMD-software.

Anonimisatie van parameterwaarden

Medische parameters zijn gevoelige informatie en moeten dus maximaal beschermd worden. Anderzijds kan het onder voorwaarden beschikbaar stellen van deze parameters aan derden het ontstaan van een volledig nieuwe dienstverlening tot gevolg hebben. Het lijkt daarom aangewezen om de parameters in een afzonderlijke omgeving op te slaan met een eigen technische identificatiesleutel. De relatie met de burger zou dan bijgehouden kunnen worden in bijvoorbeeld een van de bestaande kluizen (Vitalink, RSW of BGN). De zorgverstrekker die toegang heeft tot de informatie in een van de kluizen beschikt over alle identificatiesleutels om de parameters van een specifiek persoon op te halen. Enkel wie toegang heeft tot het parameterplatform krijgt geanonimiseerde gegevens te zien.

Ontstaan van nieuwe innovatieve dienstverlening

Zoals in voorgaande paragraaf aangegeven kan overwogen worden om de geanonimiseerde parameterwaarden ter beschikking te stellen voor verdere verwerking. Deze gegevens kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van een nieuwe dienstverlening. Organisaties kunnen bijvoorbeeld de gegevens gebruiken om continu de ingegeven waarden te bewaken. Geavanceerde data analyse technieken of AI detectiemechanismes kunnen ontwikkeld en toegepast worden op de gegevens uit het parameterplatform om eventuele problemen te signaleren. Deze start ups kunnen hun business model bouwen op een toegang tot deze gegevens en hierrond een dienstenaanbod creëren. Het eenvoudig toegankelijk maken van deze gegevens verlaagt de drempel om een nieuwe dienstverlening op te starten. De initiële opstartkosten worden sterk verlaagd indien er geen end-to-end oplossing gerealiseerd moet worden.

Anderzijds kunnen nieuwe spelers ook nieuwe registratietoestellen of apps ontwikkelen en deze aansluiten op het registratieplatform. De enige voorwaarde hierbij is dat deze voldoen aan de gebruikte standaarden. Om deze spelers toe te laten hun toestellen internationaal te vermarkten is het terug belangrijk dat de door het parameterplatform gebruikte standaarden internationale standaarden zijn.

Algemene opmerking over deze blogpost: deze post ging voornamelijk uit van de arts als verwerker van de gezondheidszorgparameters. Evengoed zou een gelijkaardig verhaal geschreven kunnen worden voor de andere gezondheidszorgverstrekkers.

Daarnaast spreekt het voor zich dat bovenstaande enkel mogelijk is indien een oplossing wordt gevonden voor de diverse problemen die er nu zijn bij de invoering van telecare oplossingen (terugbetalingsmodel, juridische aansprakelijkheid,… ) en dat er bij de uitwerking van een oplossing rekening moet gehouden worden met de GDPR regelgeving.

______________________

Dit is een ingezonden bijdrage van Renzo Lylon, business consultant bij Smals Research.  Dit artikel werd geschreven in eigen naam en neemt geen standpunt in namens Smals.

This entry was posted in Artificial Intelligence, E-gov, Security, Standards and tagged , , , by Renzo Lylon. Bookmark the permalink.
avatar

About Renzo Lylon

Sinds 2000 lid van het Smals Research team en vanaf 2005 business consultant voor diverse overheidsprojecten. Sterke nadruk op, in samenwerking met het management, het ontwikkelen van visie en strategie, digitale transformatie. Opdrachten situeren zich voornamelijk binnen de sociale zekerheid en de gezondheidszorg (federaal / Vlaams). Occasioneel ook andere overheidssectoren (Binnenlandse Zaken, BIPT, …). Sinds januari 2020 zet Renzo zijn carrière binnen Smals verder door zich volledig te richten op business transformation consultancy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *