Een graph database verkennen

Sinds 2017 vestigen we op deze pagina’s de aandacht op het gebruik van Graph Databases (hier, hier en hier). Gartner voorspelt dat in 2025 de graph-technologieën zullen worden gebruikt in 80% van de innovaties in het gebied van data en analytics, tegenover 10% in 2021, waardoor snelle besluitvorming in een organisatie mogelijk wordt.  Continue reading

Explorer une base de données orientée graphes

Depuis 2017, nous mettons en avant dans ces pages (ici, là, ou encore ici) l’utilisation de bases de données orientées graphes (ou Graph Databases). Gartner prédit que d’ici 2025, les technologies graphes seront utilisées dans 80 % des innovations en données et analytique, contre 10 % en 2021, facilitant la prise de décision rapide au travers d’une organisation. Continue reading

LLMs voor code: the Good, the Bad and the Ugly

Om GPT-3 in te zetten als codegenerator moet je geschikte voorbeelden geven als prompt.

Wat is de stand van zaken wat betreft het genereren van code, en waar moeten we nog rekening mee houden? AI-assistenten of -plugins voor IDEs zijn een zegen voor wie ze goed kan aanwenden, maar komen, zoals alle AI-systemen, ook met de nodige caveats. Continue reading

Un propre système de questions/réponses basé sur des modèles de langue

Suite au lancement de ChatGPT, une masse d’outils permettant de répondre à des questions concernant votre propre contenu voient le jour. Le principe est très simple : téléchargez vos documents (PDF, Word, etc.) et vous pouvez presque immédiatement poser des questions, généralement dans un environnement de type “chatbot”.

Dans cet article, nous décrivons le fonctionnement d’un tel système de réponse aux questions et nous apportons quelques précisions sur la qualité que l’on peut attendre des résultats. Continue reading

Een eigen vraag- en antwoordsysteem op basis van taalmodellen

Naar aanleiding van de lancering van ChatGPT duiken er massaal tools op die toelaten om vragen te beantwoorden over je eigen content. Het wordt heel eenvoudig voorgesteld: upload je documenten (PDF, Word, etc.) en je kan quasi onmiddellijk vragen beginnen stellen, typisch in een chatbot-achtige omgeving.

In dit artikel geven we aan hoe zo’n question answering systeem in elkaar steekt en vertellen we wat meer over de kwaliteit die we kunnen verwachten van de output. Continue reading

Geocodering: welke tool voor welke behoefte?

Om een adres te kunnen plaatsen op een kaart, om een reisweg uit te stippelen of om alle winkels in een bepaalde wijk te bepalen, moet er eerst een belangrijke stap genomen worden: geocodering. Deze handeling houdt in dat een postadres zoals “Av. Fonsny 20, 1060 Bruxelles” enerzijds “gestandaardiseerd” kan worden (bordeaux gedeelte van onderstaande afbeelding), en anderzijds dat deze geografische coördinaten toegewezen krijgt (“location” in de afbeelding). Continue reading

Géocodage : quel outil pour quel besoin ?

Pour être capable de positionner une adresse sur une carte, pour calculer un itinéraire ou pour identifier l’ensemble des commerces dans un quartier donné, il est nécessaire de passer par une étape fondamentale : le géocodage. Cette opération consiste, à partir d’une adresse postale, comme “Av. Fonsny 20, 1060 Bruxelles”, d’une part à la “standardiser” (partie bordeaux de l’image ci-dessous), d’autre part à lui assigner des coordonnées géographiques (“location” dans l’image).   Continue reading

Honey, I scraped the kids – over taalmodellen en privacy

Through the looking glass

De datasets die ten grondslag liggen van enorme taalmodellen zijn zonder veel poespas gescraped van het internet. Een korte zoektocht naar persoonsgebonden gegevens hierin, brengt al snel heel wat boven water. Continue reading