BABOK – business analyse best practices

Meer en meer grote projecten worden voorafgegaan door een business analyse fase. Een business analyse laat toe om een beeld te krijgen van de omgeving waarbinnen het project zich zal situeren. Hoe staat elke betrokken partij tegenover het project? Wat willen ze? Hoe verlopen de onderliggende processen nu en hoe kunnen ze in de toekomst verlopen? Dit zijn de typische vragen waarop tijdens de business analyse een antwoord wordt gezocht.

Naar analogie met PMBOK, waar best practices rond project management werden verzameld, werden business analyse best practices samengebracht in BABOK (business analysis body of knowledge).

De best practices van BABOK worden opgedeeld in een zestal kennisgebieden. Per kennisgebied beschrijft BABOK welke technieken gebruikt kunnen worden om de taken horend bij een kennisgebeid uit te voeren. Kennisgebieden hoeven niet noodzakelijk overeen te stemmen met de fases binnen een business analyse. Tijdens een bepaalde fase van de analyse, bijvoorbeeld het beschrijven van de as is situatie, kunnen meerdere kennisgebieden van toepassing zijn.

De BABOK kennisgebieden zijn:

Planning en monitoring: dit kennisgebied beschrijft een aantal technieken die helpen om tot een plan van aanpak voor een specifieke business analyse opdracht te komen.

Enterprise analyse: beschrijft hoe een business analist de opdracht kan kaderen in het grotere geheel. Waarom wordt deze opdracht uitgevoerd? Wat is de relatie met de bestaande omgeving?  Wat zijn de specifieke kenmerken van de omgeving waarbinnen het project uitgevoerd zal worden?

Elicitation: beschrijft hoe een business analist van elke betrokken partij te weten kan komen hoe de business van die partij in elkaar zit en wat hun echte wensen of bezorgdheden zijn.

Requirements analyse: hoe kan de ruwe data, de lijsten met alle wensen en bezorgheden van elke partij, verwerkt worden tot een geheel. De resulterende lijst beschrijft op hoog niveau waaraan de uiteindelijke oplossing zal moeten voldoen.

Requirements management en communicatie: beschrijft hoe er gecommuniceerd kan worden met de betrokken partijen. Het doel van deze communicatie is vooral het bekomen van een consensus over de high level requirements van de uiteindelijke oplossing.

Solutions assessment & validation: op het moment dat oplossingsvoorstellen worden uitgewerkt heeft de business analist ook als taak om mee na te gaan of een oplossing voldoet aan de requirements die vastgelegd werden. Dit kennisdomein beschrijft welke technieken gebruikt kunnen worden bij de validatie van de voorgestelde oplossingen.

 

Voor een business analist lijkt BABOK een interessant houvast te bieden bij het uitvoeren van een business analyse. Op zich lijkt elke stap evident, maar het op een gestructureerde manier samen zetten van alle activiteiten kan voorkomen dat te weinig aandacht wordt gegeven aan bepaalde onderdelen van de business analyse.

This entry was posted in BPM and tagged by Renzo Lylon. Bookmark the permalink.
avatar

About Renzo Lylon

Sinds 2000 lid van het Smals Research team en vanaf 2005 business consultant voor diverse overheidsprojecten. Sterke nadruk op, in samenwerking met het management, het ontwikkelen van visie en strategie, digitale transformatie. Opdrachten situeren zich voornamelijk binnen de sociale zekerheid en de gezondheidszorg (federaal / Vlaams). Occasioneel ook andere overheidssectoren (Binnenlandse Zaken, BIPT, …). Sinds januari 2020 zet Renzo zijn carrière binnen Smals verder door zich volledig te richten op business transformation consultancy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *